JapanShop
ÚVOD KATALOG NOVINKY AKCE SLEVY VÝPRODEJ OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Radmila Vaňková
Adresa
Radmila Vaňková
Horní 3032/100
Ostrava
700 30
Česká Republika
60994312
nejsme plátci DPH
Mobil 739025496
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 

č.j.: ZURZP/26078/VAJ/2

 

Pracovní doba: 21.00-24.00 hod kromě neděle, dotazy vyřizuji pouze e-mailem a to do 48 hod od obdržení, v listopadu a prosinci se může vyřízení opozdit o týden .

 

 Zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky. Dále můžete pokračovat ve výběru. Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku. Cena zboží je platná dle vyobrazení v e-shopu. Každá objednávka je závazná  (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).  Při nevyzvedutí objednávky zaslané zákazníkovi na dobírku, požadujeme uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Dodací lhůta je uvedena v základním popisu výrobku, případně na dotaz. Rezervaci na objednané zboží které má platbu převodem dělám 5 pracovních dnů, poté není možné dodání zaručit když nebude platba na účtě.

Storno objednávky je možné do 2 hodin od objednání.

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy s výjimkou zboží vyrobeného na míru, a to do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího vankova.radmila@seznam.cz. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

Záruka na zboží trvá 2 roky ode dne prodeje, záruční podmínky platí dle Občanského zákona. Při vyřizování reklamace platí zákonná lhůta 30 dní od doručení žádosti o reklamaci na adresu Radmila Vaňková, Horní 3032/100, 70030 Ostrava. V případě zjištění neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy.

 

Zákazník je povinen zkontrolovat si při převzetí doručenou zásilku zda není při dopravě poškozena a v případě zjevného poškození balíku vyřídit reklamaci na místě s řidičem. Na pozdější reklamaci vnějšího poškození balíku nebude brán zřetel. Při zjištění závady zboží u neporušeného balíku je třeba neprodleně ohlásit vadu na e-mail vankova.radmila@seznam.cz , zboží k posouzení musí být v původním stavu.

 

Osobní data, která uvede objednavatel v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění objednávky. Zpracováváním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.Osobní data jsou uchovávána v souladu se zákony České republiky a nebudou použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.japanshop.mimishop.cz bez souhlasu nositelů těchto dat.

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vankova.radmila@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku - cena tel. hovoru - jsou dle běžné sazby O2.

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
1 kus
doprava letecky, poštou z Asie
135,00 Kč ZDARMA
2 kusy
doprava letecky, poštou z Asie
235,00 Kč ZDARMA
3 kusy
doprava letecky, poštou z Asie
335,00 Kč ZDARMA
4 kusy
doprava letecky, poštou z Asie
435,00 Kč ZDARMA
5 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
570,00 Kč ZDARMA
6 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
670,00 Kč ZDARMA
7 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
770,00 Kč ZDARMA
8 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
870,00 Kč ZDARMA
9 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.005,00 Kč ZDARMA
10 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.105,00 Kč ZDARMA
11 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.205,00 Kč ZDARMA
12 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.305,00 Kč ZDARMA
13 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.440,00 Kč ZDARMA
14 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.540,00 Kč ZDARMA
15 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.640,00 Kč ZDARMA
16 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.740,00 Kč ZDARMA
17 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.875,00 Kč ZDARMA
18 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
1.975,00 Kč ZDARMA
19 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.075,00 Kč ZDARMA
20 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.175,00 Kč ZDARMA
21 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.310,00 Kč ZDARMA
22 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.410,00 Kč ZDARMA
23 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.510,00 Kč ZDARMA
24 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.610,00 Kč ZDARMA
25 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.745,00 Kč ZDARMA
26 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.845,00 Kč ZDARMA
27 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.945,00 Kč ZDARMA
28 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.845,00 Kč ZDARMA
29 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
2.980,00 Kč ZDARMA
30 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
3.080,00 Kč ZDARMA
31 kusů
doprava letecky, poštou z Asie
3.180,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Převodem na účet
Po přijetí objednávky zasílám zákazníkovi potvrzení objednávky spolu s podklady k platbě.
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
. . . .